Socialrådgiveren forklarer: Seniorer og fleksjob

Carsten Riis får mange spørgsmål fra fleksjobbere om overgangen til folkepension. Se svarene her.

Kend de mangle regler, når du er senior og arbejder i et fleksjob.

Hvis du er nedslidt og ikke længere kan passe et arbejde på fuld tid, kan et fleksjob være en mulighed. Din fagforening kan hjælpe dig, hvis du vil søge fleksjob.

Det er din kommune, der skal bevilge et fleksjob, og du skal opfylde disse betingelser:

  • Du skal være under folkepensionsalderen
  • Din kommune skal vurdere, at din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat
  • Alle muligheder for at få en almindelig ansættelse skal være undersøgt.

I et fleksjob kan du både arbejde med et nyt fag eller det fag, du er uddannet til eller har erfaring med fra tidligere. Kan du for eksempel ikke længere klare at arbejde som murer, kan du få et fleksjob i en butik.

Kan jeg få et seniorfleksjob?

Hvis du får nedsat arbejdsevne, kan du få tilkendt et fastholdelsesfleksjob for seniorer 6 år inden din folkepensionsalder.

Et seniorfleksjob tildeles på lempeligere vilkår end et normalt fleksjob.

Du kan ønske at komme i fleksjob på din nuværende arbejdsplads, hvis du opfylde betingelserne for fleksjob.

Kan jeg fortsætte med mit fleksjob, når jeg når folkepensionsalderen?

Dit fleksjob ophører ved folkepensionsalderen, og kan ikke forlænges.

Du kan fortsætte i et almindeligt job og samtidig få din folkepension. Du har et bundfradrag på 122.004 kroner, inden der sker modregning i dit grundbeløb og pensionstillæg.

Fra 1. januar 2023 bliver arbejdsindtægt ikke modregnet i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg.  

Hvordan kan jeg trække mig tilbage før folkepensionsalderen?

Du har flere muligheder.

Seniorpension

Mange ansat i fleksjob er i målgruppen for seniorpension, som kan tilkendes, når arbejdsevnen er nedsat til 15 timer om ugen eller mindre.

Du skal have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år for at få seniorpension.

Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mindre.

Tidlig Pension (Arne-pension)

For at få Tidlig Pension, skal du som minimum have været på arbejdsmarkedet i 42 år, når du fylder 61 år.

Den periode, du har arbejdet i et fleksjob, tæller som anciennitet på arbejdsmarkedet.

Du kan søge om ret til at gå på Tidlig Pension 1-3 år før din folkepensionsalder.

Hvad er fleksydelse?

Når du er i fleksjob. kan du være tilmeldt fleksydelsesordningen ved at betale fleksydelsesbidrag.

Ordningen er frivillig. Du bliver automatisk tilmeldt fleksydelsesordningen, når du bliver visiteret til fleksjob.

Fleksydelse svarer på mange måder til efterlønsordningen, men der er forskelle.

For eksempel skal ansatte i fleksjob betale bidrag til fleksydelsesordningen frem til folkepensionsalderen.

Som fleksjobber optjener du ikke efterlønsbonus, når du fortsætter med arbejde, efter du har nået fleksydelsesalderen.

Hvis du arbejder i dit fleksjob frem til din folkepensionsalder, kan du få udbetalt dine fleksydelsesbidrag.

Fleksydelse er populært sagt efterløn til personer, der har været i fleksjob. Men selv om de to ordninger ligner hinanden, så er der en række forskelle. Dem har Beskæftigelsesministeriet tidligere redegjort for over for Folketinget:

  Efterløn Fleksydelse
Krav om medlemskab af en a-kasse og betaling af medlemsbidrag. Ja Nej
Betaling af efterløns- eller fleksydelsesbidrag efter overgang til efterløn/fleksydelse. Nej Ja
Krav til beskæftigelse forud for overgangstidspunktet. Ja Nej
Udstedelse af bevis for ret til at overgå til ydelsen. Ja Nej
Særlige rettigheder ved at udskyde overgangen

efter bevistidspunktet, højere sats, skattefri præmie).

Ja Nej
Tilbagebetaling af bidrag efter overgang til ydelsen. Ja Nej
Beregningsgrundlaget for ydelsen til lønmodtagere nedsættes med arbejdsmarkedsbidraget m.v. Ja Nej
Lavere ydelse, hvis deltidsforsikret. Ja Nej
Mulighed for mindstesats. Ja Nej
Ret til betaling af godtgørelse for 1. og 2.

ledighedsdag fra arbejdsgiveren.

Ja Nej
Selvstændig bibeskæftigelse (400 timers ordning) kræver forudgående tilladelse. Ja Nej
Mulighed for selvstændig beskæftigelse (18½ timers ordning og 962 timers ordning) ved siden

af ydelsen.

Ja Nej
Rentetilskrivning ved tilbagebetaling af ydelse. Ja Nej
Sanktion ved svig eller uagtsomhed ved uberettiget modtagelse af ydelse. Ja Nej
Befordringsrabat. Ja Nej
Lån til betaling af ejendomsskatter. Ja Nej

For at kunne få fleksydelse skal du:

  • have nået fleksydelsesalderen
  • være i fleksjob eller være visiteret til fleksjob (og have været det i mindst tre måneder)
  • betale fleksydelsesbidrag
  • opfylde kravene om anciennitet fra a-kasse og indbetaling til efterløn / fleksydelse
  • have opgjort din pensionsformue
  • bo i Danmark eller et andet EU-/EØS-land, Færøerne, Grønland, Schweiz eller Storbritannien.

Læs meget mere om fleksydelse på borger.dk

Kan jeg få udbetalt mit fleksydelsesbidrag?

Hvis du har indbetalt fleksydelsesbidrag, uden at have fået fleksydelse, skal du have dit indbetalte bidrag udbetalt, når du når din folkepensionsalder.

Kan jeg få den skattefri efterlønspræmie?

Når du er i fleksjob, optjener du ikke ret til skattefri  efterlønspræmie.

Det efterlønsbidrag, du eventuelt har stående i en a-kasse, kan udbetales kontant efter fradrag af en afgift på 30%. Er du født før 1. januar 1959, kan bidraget udbetales skattefrit i 1 halvdel af 2022.

Indbetaling af fleksydelsesbidrag kan også udbetales, hvis du ikke gør brug af fleksydelsesordningen. Her er det Udbetaling Danmark, der står for udbetalingen.

Du skal være opmærksom på, at hvis efterlønsbidraget bliver udbetalt, så mister du retten til fleksydelse – også selv om fleksydelsesbidraget ikke bliver udbetalt.

Kan jeg få den skattefri præmie, hvis jeg fortsætter med at arbejde efter folkepensionsalderen?

Du kan ikke fortsætte i fleksjob, efter du er nået folkepensionsalderen.

Men hvis du arbejder på almindelige vilkår i 30 timer om ugen i gennemsnit, det første år efter du når folkepensionsalderen, kan du få den skattefri seniorpræmie på 44.221 kroner. (Det svarer til i alt 1.560 betalte arbejdstimer inklusive ferie)

Læs mere om regler, pension og mange andre emner i SeniorNews. Danmarks eneste nyhedskanal til seniorer.

Nyhedsbrevet kommer hver morgen på mail. Det er gratis og fyldt med seniornyheder, konkurrencer og gode tilbud.

Først publiceret: 17. august 2022
Artiklen er sidst opdateret 17. august 2022 kl. 14:54

Se, hvad vi ellers skriver om:

, og