Se reglerne: Tjenestemænd og Tidlig Pension

Se, hvordan en tjenestemandspension påvirker udbetaling til Tidlig Pension.

Tidlig Pension giver dig mulighed for at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet 3 år før din folkepensionsalder, hvis du har været 44 år på arbejdsmarkedet, når du fylder 61 år.

Loven om Tidlig Pension trådte i kraft 1. januar 2021.

Er du fyldt 61 år, kan du søge om Tidlig Pension fra 1. august 2021. De første kan gå på Tidlig Pension fra 2022.

Alder:

Født mellem andet halvår 1955 og 1964

Antal år på arbejdsmarkedet opgjort, når du er 61 år fra det år, du fyldte 16 år.

42 år på arbejdsmarkedet= Du kan trække dig tilbage 1 år før din folkepensionsalder.

43 år på arbejdsmarkedet = Du kan trække dig tilbage 2 år før din folkepensionsalder.

44 år på arbejdsmarkedet = Du kan trække dig tilbage 3 år før din folkepensionsalder.

Født fra 1965 til 1968

Opgørelsestidspunktet hæves til 62 år og anciennitetskravet ændres til 43-45 år. Dette sker i 2026.

Født fra 1969 til 1970

Opgørelsestidspunktet er 63 år og anciennitetskravet 44-46 år. Det sker i 2031.

Er du født i 1971 eller senere

Opgørelsestidspunktet vil følge din folkepensionsalder.

Hvad tæller med til optjening af Tidlig Pension

År på arbejdsmarkedet omfatter perioder med:

 • Beskæftigelse (herunder støttet beskæftigelse og beskæftigelse med løntilskud).
 • Beskæftigelse som lønmodtager på deltid ned til 18 timer om ugen sidestilles med fuld tid fra du fyldte 18 år.
 • Lærlingetid, praktik og skolepraktik (obligatoriske praktikperioder på SU-berettigede uddannelser tæller med i tid på arbejdsmarkedet).
 • Perioder på uddannelse fra du fyldte 40 år tæller med i tid på arbejdsmarkedet.
 • Arbejdsløshed på dagpenge, aktiveringsydelse, ledighedsydelse og uddannelsesydelse.
 • Sygedagpenge.
 • Barselsdagpenge og adoption.
 • Feriedagpenge.
 • Flekslønstilskud.
 • Værnepligtig eller militærnægter.
 • Perioder som selvstændig (med krav om størrelsen på nettooverskud).
 • Dokumenteret arbejde i EU, EØS-lande, Schweiz, Storbritannien, Færøerne og Grønland.
 • Beskæftigelse i resten af verden tæller med, hvis det er sket i forbindelse med forhyring på dansk skib eller udsendt for en dansk offentlig myndighed/offentlig dansk interesse eller ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab.

Opgørelsen af antal år på arbejdsmarkedet vil blive lavet på baggrund af data fra ATP-indbetalinger, SKAT, CRAM og STAR.

Hvor meget får jeg, hvis jeg går på Tidlig Pension?

Går du på Tidlig Pension, får du 13.850 kroner om måneden før skat, uanset om du er gift, samlevende eller enlig. (Tal for 2021)

Beløbet vil blive reguleret en gang om året.

Der er ingen modregning af ægtefælles indtægt eller formue.

Kan man få Tidlig Pension som tjenestemand?

Tjenestemænd kan også få tilkendt Tidlig Pension.

Som tjenestemand kan du som udgangspunkt få udbetalt din tjenestemandspension, fra du fylder 60 år. Du kan få den udbetalt samtidig med Tidlig Pension.

Der er dog en række undtagelser; Tjenestemænd ansat efter 2007 kan først gå på pension på et senere tidspunkt. Det afhænger af anciennitet og alder.

Her er et eksempel: En tjenestemand født i 1963 og ansat i 2008 vil først kunne få udbetalt tjenestemandspension, når vedkommende fylder 63 år. Er tjenestemanden født i 1972, vil tjenestemandspensionen tidligst kunne udbetales, når vedkommende fylder 65 år.

En tjenestemand optjener pension i takt med sin anciennitet. En tjenestemandspension bliver beregnet ud fra antal år som tjenestemand samt det skalatrin, man var aflønnet på ved pensionering. En tjenestemands pensionsalder bliver regnet fra det fyldte 25. år og frem til fratræden. Efter 37 års ansættelse har man opnået fuld tjenestemandspension. Størrelsen på tjenestemandspensionen afhænger også af årsagen til, at tjenestemanden er ophørt i sin stilling, tjenestemandens alder på fratrædelsestidspunktet og en række andre forhold.

Du skal dog være opmærksom på reglen om, at du skal være på arbejdsmarkedet op til overgang til Tidlig Pension. Det opgøres 3 måneder før overgangen, og her skal du have haft mindst 6 måneders sammenhængende arbejde, som opgøres af A-kassen. Det kan være et problem for nogle tjenestemandsordninger med tvungen afgangsalder på for eksempel 63 år.

Kan pensioner blive modregnet?

Indtægt fra aktie- og kapitalindkomst bliver ikke modregnet.

Udbetaling af egne pensioner som arbejdsmarkedspension, ATP, ægtefælle og samleverpension og private invalidepensioner bliver ikke blive modregnet, hvis pensionsformuen er under 2 millioner kroner. Ydelsen sættes dog ned, hvis du har en pensionsformue på mere end 2 millioner kroner, og bortfalder helt, hvis din pensionsformue er mere end cirka 5 millioner kroner.

Din ægtefælle eller samlevers pension, indtægt eller formue påvirker ikke din pensions størrelse.

Hvad betyder det for tjenestemænd?

Værdien af livsvarige pensioner kan også blive modregnet. Det gælder også for værdien af en tjenestemandspension, som er en løbende livsvarig pensionsydelse.

Fradraget beregnes som 80 % af dine løbende livsvarige pensioner og 5 % for øvrige pensionsordninger over bundgrænsen. Tidlig Pension nedsættes i hele perioden med det beregnede beløb, som overstiger fradragsbeløbet på 100.000 kr. Nedsættelsen af Tidlig Pension sker, uanset om pensionen bliver udbetalt eller ej.

Der modregnes for den løbende årlige tjenestemandspensionsydelse efter disse regler: Man tager 80 procent af den løbende ydelse. Det kunne for eksempel være værdien af en årlige tjenestemandspension på 200.000 kroner. 80 procent heraf er 160.000 kroner. Der er et bundfradrag på 100.000 kroner årligt. Det vil sige, at tjenestemanden skal modregnes 60.000 kroner årligt.

Som tjenestemand kan du få oplyst pensionsopsparingens værdi hos din arbejdsgiver, der får oplysningerne via tjenestemandspension.dk eller Pensab.dk. Har du flere pensionsopsparinger, for eksempel en privat pensionsopsparing i banken og en arbejdsmarkedspension, kan du se dine  pensionsopsparinger på www.pensionsinfo.dk. Der kan du dog ikke se din tjenestemandspension.

Kan jeg arbejde ved siden af Tidlig Pension?

Du må tjene op til 24.000 kroner om året før skat uden modregning. Indtægt over dette beløb vil betyde, at ydelsen bliver sat ned med 64% af beløbet over bundgrænsen.

Kan jeg få Tidlig Pension, hvis jeg flytter til udlandet?

Du kan få Tidlig Pension, hvis du bor i et EU-land, EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Tyrkiet, Færøerne og Grønland.

Udbetaling af efterlønsbidrag

Er du med i efterlønsordningen, kan du vælge Tidlig Pension i stedet for efterløn.

Du kan få udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit uden nogen form for modregning, når du går på Tidlig Pension. Er du allerede på efterløn inden 1. januar 2022, kan du vælge at skifte til Tidlig Pension.

En overgangsordning vil betyde, at du får mulighed for at modtage en kompensation for dit efterlønsbidrag med et beløb for hver måned i den periode, du har tilbage indtil din folkepensionsalder. Kompensationen vil være 2.643 kroner pr. hele måned og udbetales, når du overgår til Tidlig Pension. Der skal betales en afgift på 30 %.

Har du ikke nået efterlønsalderen 1. januar 2022, kan du skattefrit få udbetalt dit efterlønsbidrag, hvis du vil træde ud af efterlønsordningen. Denne mulighed vil gælde i perioden 1. januar 2022 til 30. juni 2022. Skattefriheden gælder for efterlønsbidrag indbetalt fra 1999 til 10. oktober 2020.

For indbetalinger efter 10. oktober 2020 skal der betales en afgift på 30 procent.

Spørg socialrådgiveren om Tidlig Pension

I Faglige Seniorers brevkasse, kan du spørge socialrådgiver Carsten Riis om Tidlig Pension, seniorpension og andre sociale spørgsmål.

Spørg socialrådgiveren

Først publiceret: 15. marts 2021
Artiklen er sidst opdateret 16. maj 2021 kl. 18:22

Se, hvad vi ellers skriver om:

, og