Må man overvåge demente med GPS?

Hvert år forsvinder mange personer med demens fra eget hjem eller plejebolig I nogle tilfælde med døden til følge. Overvågning med GPS er en mulighed for at sikre den demente. Men hvad siger reglerne?

Mange demente har svært ved at orientere sig. Med GPS-sporing får den demente mulighed for at gå ture og fortsætte aktiviteter udenfor hjemmet, og det giver tryghed for de pårørende.

Hvert år forsvinder mange personer med demens fra eget hjem eller plejebolig I nogle tilfælde med døden til følge. Der findes ingen officiel statistik for, hvor mange demente der forsvinder, men Videnscenter for Demens regner med, at over halvdelen af demente før eller siden bliver midlertidigt væk.

Serviceloven tillader brug af GPS til personer med demens, når den demente samtykker. Hvis den demente modsætter sig sporing med GPS, kan man ansøge kommunen om brug af GPS.

Fordele ved GPS

Lovgivningen tillader ikke, at dørene på plejehjem låses, og det er ikke realistisk med permanent overvågning af alle beboere.

De fleste danske kommuner anvender derfor GPS til sporing af personer med demens, hvor den demente bliver udstyret med en GPS.

Samtidig har flere plejecentre alarmer, som går, når personen med demens bevæger sig uden for plejecenterets område.

Fordele ved brug af GPS er blandt andet:

  • Giver øget mulighed for at færdes frit.
  • Øger trygheden for pårørende og personale.
  • Hurtig sporing, hvis en dement forsvinder.
  • Lovgivning om GPS og demente.

GPS-sporingsenheder hører ind under kategorien “personlige alarmer og pejlesystemer”, der er omfattet af Servicelovens regler om magtanvendelse paragraf 125.

Ifølge Serviceloven kan en personbåren GPS anvendes, medmindre den pågældende modsætter sig dette.

Hvis personen modsætter sig, kan kommunen træffe afgørelse om, at GPS må anvendes alligevel. Det forudsætter, at der er risiko for, at personen ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv (eller andre) for fare.

Tilladelse til brug af GPS mod pågældendes vilje gælder normalt for en begrænset periode, men kan også gøres tidsubegrænset.

I 2016 vedtog Folketinget en ændring af Sundhedsloven, der betyder, at sygehusene nu har lovhjemmel til at anvende GPS-sendere på patienter.

Lovforslaget indebærer, at den ansvarlige overlæge med samtykke fra patientens nærmeste pårørende eller værge kan beslutte at bruge en GPS eller lignende teknologi på en patient, hvis der er en åbenbar risiko for, at patienten vil forlade sygehuset og udsætte sig selv for fare.

Det betyder også, at personalet har mulighed for fysisk at tilbageholde en dement patient, der er ved at forlade sygehuset, eller at hente vedkommende tilbage igen.

Hvordan får man en GPS?

Kommunerne har forskellig praksis i forbindelse med GPS til borgere med demens.

I nogle kommuner opfordres borgeren eller dennes pårørende til selv at anskaffe en GPS. I andre tilfælde bevilges GPS som hjælpemiddel efter Servicelovens paragraf 112. Nogle kommuner låner GPS-enheder ud. Det kan også være det enkelte plejecenter, der indkøber GPS til brug i plejen.

Flere typer GPS-enheder kræver et abonnement, og der vil derfor udover anskaffelsen også være driftsomkostninger.

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvem der betaler for abonnementet. Der kan også opstå behov for vedligeholdelse af GPS-enheden og deraf følgende omkostninger.

Udfordringer ved GPS til demente

En GPS kan føles som uønsket overvågning og indgriben i privatlivets fred. Især hvis den demente ikke ved, at der er GPS i deres ur eller sålerne i skoene.

”Brug af GPS bør altid være en vurdering af den enkelte demente, som i videst mulige omfang skal være med til at træffe beslutningen så tidlig som muligt og gerne i en fremtidsfuldmagt”, anbefaler Carsten Elert konsulent hos Faglige Seniorer og tilføjer:

”Samtidig bør GPS’en være gratis, og ikke en udgift for den demente eller pårørende.”

”Det kan være en udfordring at sikre, at den demente bærer GPS’en på sig. Måske er de ikke selv i stand til at huske GPS’en eller de forstår ikke, hvorfor de skal bruge den”, siger Carsten Elert.

I forbindelse med brug af GPS, skal man være opmærksom på, at:

  • Personen skal bære GPS’en på sig for eksempel i form af ur, telefon, armbånd, skoindlæg eller lignende.
  • GPS-enheder skal oplades jævnligt.
  • Der er udgifter til udstyr og abonnement.
  • GPS sikrer ikke personen i trafikken.
  • GPS kan ikke erstatte personale.

Læs mere om fremtidsfuldmagt, hvor du kan bestemme, om du vil have GPS, når du bliver pensionist. 

Først publiceret: 29. marts 2019
Artiklen er sidst opdateret 7. maj 2021 kl. 9:47

Se, hvad vi ellers skriver om:

og